DBA-proof inlenen

De Wet DBA

Sinds 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) ingetreden. Een vrijwaring vooraf, zoals de VAR dat in het verleden deed, is geen mogelijkheid meer. Per sector wordt er een zogenaamde modelovereenkomst ontworpen, een standaard, door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. De modelovereenkomst is via de website van de Belastingdienst verkrijgbaar. Wanneer er exact gewerkt wordt volgens de overeenkomst ontstaat er geen fictieve dienstbetrekking tussen inlener en professional. Dit zegt nog altijd niets over het ondernemerschap van de professional, dit moet door middel van beheersmaatregelen worden geborgd. Gebeurt dat niet, dan loopt u tot vijf jaar na de werkzaamheden het risicodat de Belastingdienst de professional alsnóg als medewerker beschouwt

Wat betekent de Wet DBA voor u als inlenende partij?

Wanneer er exact volgens de taakomschrijving in vooraf opgestelde modelovereenkomst wordt gewerkt, ontstaat er geen dienstverband, "fictieve dienstbetrekking" in termen van de Belastingdienst. Als er van de vooraf omschreven werkzaamheden wordt afgeweken, loopt u het risico dat de zelfstandige professional wordt gekenmerkt als medewerker. U bent dan verplicht loonheffingen (loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZvW) te betalen en de professional kan aanspraak maken op o.a. vakantiegeld, vakantiedagen, loon bij ziekte en ontslagbescherming.

DBA-proof inlenen via ERPMakelaar

ERPMakelaar hanteert en controleert op een 5 tal elementen die er voor zorgen dat er nooit een fictieve dienstbetrekking kan ontstaan en de opdrachtgever gewaarborgd is tegen nafheffingen:

  1. De ZZPér wordt bij de opdrachtgever ingezet middels een door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst. Het daadwerkelijk werken volgens deze modelovereenkomst wordt gemonitoord door ERPMakelaar. Dit betekent structureel overleg met de ZZPér en met de opdrachtgever.
  2. Vooraf doet de in te zetten ZZP’er de Ondernemerscheck bij de Belastingdienst en overlegt de resultaten aan ERPMakelaar en de opdrachtgever. Dit is geen garantie voor het niet ontstaan van een fictieve dienstbetrekking maar wel een zware indicatie.
  3. In de Modelovereenkomst komt een duidelijke opdracht omschrijving te staan. Hierin staat niet het leveren van arbeid centraal maar het verantwoordelijk zijn voor een duidelijk resultaat.
  4. ERPMakelaar draagt er zorg voor dat er geen gezagsverhouding ontstaat tussen ZZP’er en opdrachtgever. Er bestaat geen directe leiding en toezicht, hooguit “aanwijzingen en instructies omtrent het resultaat”. Ook dit staat in de modelovereenkkomst. De ZZPér is meer businesspartner dan arbeidskracht.
  5. ERPMakelaar zorgt ervoor dat de ZZPér zich vrijelijk kan laten vervangen. Ook dit is een belangrijke voorwaarde voor het niet ontstaan van een fictieve dienstbetrekking en wordt ook opgenomen in de modelovereenkomst.

Volgens staatsecretaris Wiebes kan er nog steeds een ZZP’er worden ingezet bij “piek en ziek”, maar de werkzaamheden moeten dan wel onder andere omstandigheden en voorwaarden worden verricht dan dat de vaste medewerker dat doet.